TRUNG TÂM DỮ LIỆU HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Dự án: Xây dựng Trung tâm dữ liệu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ TMT

Sản phẩm: Cáp đồng Cat6 và phụ kiện, MPO patch cord, MPO cassette